Tải file Google Drive sử dụng wget

  1. Truy cập Drive và click chuột phải vào file cần tải về
  2. Click Share. 
  3. Click nút Change ở cuối hộp hội thoại
  4. Copy the link for sharing…like…https://drive.google.com/file/d/1UibyVC_C2hoT_XEw15gPEwPW4yFyJFeOEA/view?usp=sharing
  5. Extrac FILEID part like….from above….1UibyVC_C2hoT_XEw15gPEwPW4yFyJFeOEA
wget --load-cookies /tmp/cookies.txt "https://docs.google.com/uc?export=download&confirm=$(wget --quiet --save-cookies /tmp/cookies.txt --keep-session-cookies --no-check-certificate 'https://docs.google.com/uc?export=download&id=FILEID' -O- | sed -rn 's/.*confirm=([0-9A-Za-z_]+).*/\1\n/p')&id=FILEID" -O backup.zip && rm -rf /tmp/cookies.txt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *